Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
TH | EN
ประวัติความเป็นมาสำนักฯ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2547  ทำให้สถาบันราชภัฏพระนคร
เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยได้แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยออกเป็น 10 หน่วยงานหลัก  ดังนี้
                1. วิทยาลัยการฝึกหัดครู
                2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                3. คณะวิทยาการจัดการ 
                4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                6. สำนักงานอธิการบดี
                7. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                9. สำนักวิจัยและพัฒนา
                10. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
                        เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและสำนักทะเบียนและประมวลผลจึงเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งมีโครงสร้างการบริหารงานต่างๆได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ  กองวิชาการและงานทะเบียน กองบริการการศึกษาและ กองประกันคุณภาพการศึกษา  ในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2551   มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยรวมโครงการผนึกกำลัง       
                        การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกโครงการบัณฑิตศึกษา   โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและศูนย์บริการการศึกษาให้อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในพ.ศ. 2557มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยโครงการผนึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก   โครงการบัณฑิตศึกษา ได้แยกออกไปเป็นเอกเทศ  และได้รวมสำนักวิชาศึกษาทั่วไปให้อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน