Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
TH | EN
พันธกิจ

 พันธกิจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

      1. กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
      2. ดำเนินการและจัดระบบการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา และในโครงการ     ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
      3. จัดระบบงานด้านบริหารสำนักงานในหน่วยงาน และสร้างกลไกในการควบคุมดูแล รวมทั้งการให้บริการแก่หน่วยงานบุคคล ทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจ
      4. ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายวิชาการฯ  และคณะกรรมการในกลุ่มงานต่างๆ ตามพันธกิจ
      5. ประสานกับคณะเพื่อดำเนินการวิจัย ประเมินหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรให้ได้เกณฑ์
และมาตรฐานของหลักสูตร และ สกอ.
      6. ประสานการจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับปรัชญาของการจัดการศึกษา
      7. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและพัฒนางานด้านวิชาการรวมทั้งการประกันคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
      8. ประสานความร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลฯ ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ และการจัดการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย