Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
TH | EN
แบบตอบรับวุฒิ 3/2563 รอบ 2

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)  เฉพาะระดับปริญญาตรี เท่านั้น
กรุณา  กรอกแบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา  (เปิดระบบกรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 8 ต.ค. 64)
      
             เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (รอบ  2) จึงให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
     1. กรอก  รหัสนักศึกษา  เพื่อค้นหาข้อมูล  , กรอก  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
     2. เลือกความประสงค์ขอรับไฟล์ PDF
     3. ระบุ E-mail สำหรับการจัดส่งไฟล์ PDF ซึ่งจะดำเนินการจัดส่งให้ตามเวลาปฏิบัติงานภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว ฉบับที่ 14
     4. ระบุที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์  ซึ่งจะดำเนินการจัดส่งให้ตามเวลาปฏิบัติงานภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว ฉบับที่ 14 
             ทั้งนี้ การจัดส่งอาจล่าช้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
     5. เอกสารที่ต้องแนบ ไฟล์ PDF  (ตามตัวอย่าง)
            - จัดพิมพ์ ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตปริญญาตรี (ที่ระบบบริการการศึกษา เมนูอยู่ด้านซ้ายมือ คลิก ที่เมนู ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
            - คำร้องขอถอนเงินคืน (ลงชื่อนักศึกษาให้เรียบร้อย)
            - สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
           
            หมายเหตุ :  กรณี นศ.พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตไม่ได้  เนื่องจากอาจมีการค้างชำระค่าธรรมเนียมหนังสือห้องสมุด ให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ E-mail :
gs.official@pnru.ac.th


        

https://script.google.com/macros/s/AKfycbzl-_2Qup33jR_sdADIR6Bt9OlFXl4JIVtNou20_WOg0jgxm3zfQkJhdpMvNZQDKBxy/exec