Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
TH | EN
แบบตอบรับวุฒิ 2/2563 รอบ 3
18 พฤษภาคม 2564

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 3)
กรุณา  กรอกแบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา  (เปิดระบบกรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. - 4 ก.ค. 64)
      
             เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบ  3) จึงให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
     1. กรอก  รหัสนักศึกษา  เพื่อค้นหาข้อมูล  , กรอก  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
     2. เลือกความประสงค์ขอรับไฟล์ PDF
     3. ระบุ E-mail สำหรับการจัดส่งไฟล์ PDF ซึ่งจะดำเนินการจัดส่ง ภายใน 3 – 5 วันทำการ นับแต่วันที่กรอกแบบตอบรับ
     4. ระบุที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์  ซึ่งจะดำเนินการจัดส่ง ภายใน 7 – 10 วันทำการ นับแต่วันที่กรอกแบบตอบรับ
     5. เอกสารที่ต้องแนบ ไฟล์ PDF  (ตามตัวอย่าง)
            - จัดพิมพ์ ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตปริญญาตรี (ที่ระบบบริการการศึกษา เมนูอยู่ด้านซ้ายมือ คลิก ที่เมนู ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
            - คำร้องขอถอนเงินคืน (ลงชื่อนักศึกษาให้เรียบร้อย)
            - สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
           
            หมายเหตุ :  กรณี นศ.พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตไม่ได้  เนื่องจากอาจมีการค้างชำระค่าธรรมเนียมหนังสือห้องสมุด ให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  โดยการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบการจองคิวของงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ โทร. 02 544 8055 - 58
         
   


https://script.google.com/macros/s/AKfycbztg4Bk32n1J3bS9z4DG2yqxdEY3BE-jDe_5oBm2BS1AdWlNcGfsyac9dyQlK6ey8I2/exec